Điều khoản sử dụng

Việc truy cập và sử dụng trang web sbobet-casino.top chỉ được phép cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc lạm dụng nội dung trên trang web sẽ bị coi là vi phạm ĐKSĐ này.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong ĐKSĐ này, xin vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang web.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và tài liệu trên trang web sbobet-casino.top thuộc về chúng tôi hoặc các bên cấp phép. Không được sao chép, công bố lại, sửa đổi, truyền tải hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Chúng tôi có quyền lập tức chấm dứt quyền truy cập và sử dụng trang web nếu phát hiện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.